-adj. ---దుర్గంధం = malodor. --(3) canyon wall; గన్నేరు, gannEru massiveness; ఘృతాల్, ghRtAl --yellow ochre; --[prosody] dactyl; the combination of a long sound followed by two short sounds; -n. For these cases there is an operator called the modulo operator (abbreviated as mod). ---పాణిగ్రహణం = wedding. పునర్నవ; భృంగరాజు; Papover somniferum; -n. గస్తీ, gastI గోరువెచ్చ, gOruvecca గజ్జి, gajji ---ప్రతిగడి = counter clockwise; anti clockwise; also ప్రతిఘడి. Antonyms for Telugu. --bondue; a thorny shrub; [bot.] గర్భం, garbhaM %గిం - giM, గి - gi, గీ - gl గోవ, gOva gira - Significados en español y discusiones con el uso de 'gira'. గంజాయి, gaMjAyi --(2) panic; hyper; perplexity; confusion; గ్రాంథిక, grAMthika --patrol; watch by a security officer; --(2) dome; see also గాలి గుమ్మటం; -n. -n. --an impossible wish; a greedy wish; (ety.) ---గంగాలిచిప్ప గుల్ల = back-water clam; [biol.] -n. ఘాతీయ పద్ధతి, ghAtIya paddhati -n. -adj. గునపం, guNapaM ఘటన, ghaTana --pregnant woman; --(3) [chem.] --homemaker; head of the home; see also ఇల్లాలు; గిట్టుబాటు, giTTubATu గ్రామసింహం, grAmasiMhaM -n. గంగరేగు, gaMgarEgu -n. -n. -n. -n. --[bot.] Synonyms for Telugu in Free Thesaurus. --draw; draw on a surface with an instrument; Aristolochia bracteolata Lam; measures up to 18 inches [45 cm] long and is agile and. --[bot.] గ్రహం, grahaM గోరింట, gOriMTa గుగ్గిలం, guggilaM --[bio.] -n. --inner sanctum; sanctum sanctorum; -- 1 గరిసె = 400 తూములు = 1600 కుంచములు; గలన పత్రం, galana patraM --thug; -n. --goblet; cup; Thanks for contributing. గంగిరెద్దు, gaMgireddu గీసు, gIsu -n. -n. --difficult; trying; hard; tough; ---సుగంధం = sweet odor; nice odor. --search; గుంజీలు, guMjIlu ఘంటారావం, ghaMTArAvaM -- morning; (lit.) ---వ్యోమగామి = space traveller. -n. -v. i. -n. --- నల్లతల గంధం పిట్ట = black-headed bunting; [bio.] గండంగి, gaMDaMgi -n. --trouble; problem; noise; గుండ్రం, guMDraM --a narrow walkway on the side of a house that leads to the backyard; alleyway; గేహం, gEhaM provide excellent protection from most predators. --pit; hole; ---గుర్రపు పిల్ల = foal. గోత్రం, gOtraM A collection of useful phrases in Telugu, a Dravidian language spoken in southern India, especially in Andhra Pradesh. --(1) scribble; Eclipta prostrata; Eclipta alba; -n. --[math.] --red oxide of lead; గాథ, gAtha --(1) agitation; agitation due to fever; గాసటబీసట, gAsaTabIsaTa గురుంగూర, guruMgUra --destructive act; cruel act; గీర్వాణం, gIrvANaM గొయ్యి, goyyi గిరవు, giravu గగుర్పాటు, gagurpATu Download Gira Gira (గిర గిర) song on Gaana.com and listen Premisthe Gira Gira song offline. ---గురి చూసి కొట్టు = aim and shoot. --(3) a water-hole; pond; గిలక, gilaka గంధపు చెట్టు, gaMDhapu ceTTu --stalk; -n. --(1) throat; --portria tree; umbrella tree; juice of leaves and fruits applied to scabies; psoriasis and other skin ailments; [bot.] ---ఎవడి గోడు వాడిది = every one has his (her) pet peeve. Translate Giras. -n. ఆషాడంలో బయటి వాతావరణం చల్లబడిపోతుంది. గురి, guri ఘాతకురాలు, ghAtakurAlu --pestle; mallet; --smooth round stone; -n. -n. గుండీ, guMDI --(2) a small hole in the ground; --(1) planet; this is the modern scientific meaning; --spheroid; -n. నోటి గాయంతో అప్పుడది గడ్డి మేయడం సాధ్యంకాదని దానికి ప్రేమమీరగా శ్యామాకాలు - సామలు లేక చామధాన్యం - గుప్పెళ్ళతో తినిపించావు. - n. --(3) stubble; shoots growing around the main stem of a paddy plant; గ్రంథగ్రంథి, graMthagraMthi ---బూడిదరంగు గంగిజిట్ట = grey tit; [biol.] వాయువు; పవనము; -n. --(4) person; individual; body; character; container of soul; gravitational field; -n. --(3) tuber; రోజూ కాసిని గుమ్మడి గింజలు తిన్నా మన శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన కొవ్వు పదార్థాలు, మెగ్నీసియం, పొటాసియం, కాల్షియం, జింకు వంటి ఖనిజాలన్నీ వీటి నుంచి లభిస్తాయి. - n. -n. గీట్లబద్ధ, gITlabadda గంధర్వులు, gaMdharvulu -n. గ్రామం, grAmaM -n. గొంది, goMdi గుండం, gaMDaM -v. t. ---ఆడ గుర్రపు పిల్ల = filly. --Bracteated birth wort; a slender, prostate herb; leafy juice mixed with castor oil is applied to eczema; [bot.] గొర్రె, gorre ---గర్భవాక్యం = embedded sentence. stearic acid; Stearic Acid is a saturated long-chain fatty acid with an 18-carbon backbone. ; గసిక, gasika గోళం, gOLaM -n. -n. Noble Titles and Ranks in a Monarchy. గుగ్గిళ్లు, guggiLlu -n. గతుకులు, gatukulu -n. --shell; sea-shell; --sphere; orb; a suffix to any of the planetary names; గుడారం, guDAraM English Meanings for Telugu Words Free Telugu Dictionary Online Software. -- ప్రతిభ; అంతర్నిహిత శక్తి; -n. --a person of good character; -n. -n. f. గుహ్యం, guhyaM -n. Phrases. --peeve; Quisqualis indica; Combretum indicum of the Combretaceae family; గాలిగోపురం, gAligOpuraM గిరగిర, giragira - n. --(1) lump; thrombus; శ్యామాక ముష్టి పరివర్థిత కో జహాతి -- male; --gash; cut; wound; -n. ఘోరం, ghOraM, --Coat-buttons; [Bot.] గోధుమలు, gOdhumalu sugar destroyer; [bot.] --(1) womb; Showing page 1. -n. -n. sterol; alcohol of the steroid family; -n. గెంతు, geMtu Another word for giraffe. --prig; ఘటికుడు, ghaTikuDu -- hyena; గిలకసరులు, gilakasarulu -n. --[med.] --cave; Nerium odorum; --kite; (rel.) ---వెదురుగడ = bamboo stalk. -n. --gate; entrance way through a compound wall; , విషసర్పాలు, వేలాది ఇతర రకాల వన్యప్రాణులు తమ నివాస స్థలంగా చేసుకున్న నైరోబీని వర్ణించే మాటలవి. -n. Hydnocarpus laurifolia; గుహ, guha -n. -n. ఘాతం, ghAtaM --ghee; clarified butter; group; radical; --(5) cannon ball; ---గోషా ఆసుపత్రి = women's hospital. ---తరంగం = one that moves on water; wave. -n. In addition, you can park for free in Blu Area and Isola Azzurra spots … -- Baya; Weaver Bird; [biol.] -adj. -n. Cynodondactylon; --a style of wearing a dhoti or saree; here a portion of the cloth is taken from front to back; between the legs, pleated and then tucked into the waistband at the back; --windmill; --galaxy; --hot wind or breeze; summertime breeze; short for గీర్వాణం; --chain-latch; bolt for a door; A ruminant, of the genus Giraffa, of the African savannah with long legs and highly elongated neck, which make it the tallest living animal; yellow fur patterned with dark spots, often in the form of a network; and two or more short, skin-covered horns. --first; closed hand; --(4) fat; -n. -v. t. ఈ కాయ పప్పు లో ఉండే కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్స్ (Cardiac Glycosides) ప్రాణాంతకమైనట్టివి. --pertaining to women; గండు, gaMDu -n. గోరోజనం, gOrOjanaM గిజగిజ, gijagija గరిసె, garise గ్రంథప్రచురణ హక్కు, graMthapracuraNa hakku --(2) mixer; a rotating device to mix sand and lime to prepare native cement; ---ముదిరిన గోగు మొక్కలను నీటిలో నానబెట్టి నార తీస్తారు. గుమ్మరించు, gummariMcu ఘటమాల, ghaTamAla -n. pl. ---వెదురు గెడ = bamboo staff. -v. i. --(1) glass; --sheep; --(1) Gum Gugal; gooey secretion from Indian Bdellium, a small thorny plant; [bot.] --(2) voice; Balanitaceae; [bot.] --[prosody] the process of analyzing a poem or verse to identify its type or class; He is an Emperor from the Barian World 3, working to gather the "Numbers" to save the Barian World. --marbles; small glass spheres used by children in games; -n. --(4) shelf; a shelf-like opening in a wall for storing things; ---ఛాయాగ్రహణం = photography; capturing the image. -n. ---నీటి గొట్టం = water pipe. గుటక, guTaka గిరి, giri -n. --abortion; a deliberately induced miscarriage; (rel.) --India shot; wild liquorice; Indian liquorice; [bot.] Parus major; --past; గరుకు, garuku గంటెలు, gaMTelu -n. గాడిదగడప, gADidagaDapa -- water hyacinth, [bot.] -n. గార, gAra -n. memory or storage. గుణశ్రేఢి, guNasrEDhi Santalum rubrum; Pterocarpus santalinus; --onomatopoeia for the feeling of rough to the touch; గ్రహకూటమి, grahakUTami గుక్కతిప్పుకొను, gukkatippukonu -n. -adj. గోరుచిక్కుడు, gOrucikkuDu. -n. --pit-oven; in-ground fireplace; an outdoor cooking hearth made in the form of a trench for cooking a line of pots; గోడు, gODu గంధం చెట్టు, gaMdhaM ceTTu ; (ant.) Coordinates. అలా నీవు పుత్ర సమానంగా పెంచుకున్న ఈ లేడి నిన్ను నీ మార్గాన ఎలా వెళ్ళనిస్తుంది ?) --a person of good character; (note) గుణమంతుడు is not correct spelling. --(2) an expert; -n. గోచికట్టు, gOcikaTTu --hut; cottage; hovel; a small thatched-roof tenement with a circular floor plan; గొలుసు, golusu --(3) wink; --last year; Using the same A, B, Q, and R as above, we would have: A mod B = R; --blindness; గొలుకుడు, golukuDu -- this is different from Indian Bdellium; the resin obtained from the sap of this tree is called సాంబ్రాణి; unfortunately, the name గుగ్గిలం చెట్టు is a misnomer here, because గుగ్గిలం is obtained from the resin of the tree గుగ్గుల్, or Commiphora mukul of the Burseraceae family; --lad; -n. గోముగా, gOmugA --(4) extinguishing; --a box with compartments; pigeonholes a box of this type is often used in Indian kitchens to store frequently used spices; -n. ---దీపం ఘనమవనీయకు = do not let the lamp get extinguished. --fatigue; lassitude; weariness; tiredness; -n. గరిటె, gariTe -adj. -v. t. --(1) lass; girl; -v. t. గొంద్వానా, goMdvAnA -n. -adj. -adj. ---సమ్మర్ స్క్వాష్ = summer squash; [bot.] -n. --(2) weighing stone; గంగి, gaMgi గండభేరుండం, gaMDabhEruMDaM -n. f. --pungency; pungent smell; -n. గదుము, gadumu -n. ఇంకా కొన్ని తరహాల కాన్సర్ల నుంచి ఇవి మనల్ని కాపాడతాయి. గుణ్యం, guNyaM --tingling; thrill; goose bumps; erection of body hair due to excitement or fear; పులకరింత; రోమహర్షణం; గురుత్వ, gurutva windy rain; storms in the Atlantic are called hurricanes; Pacific storms are called typhoons; storms in the Indian ocean are called cyclones; (rel.) ఘాటు, ghATu గడ్డమంచు, gaDDamaMcu --(1) scratch; యస్య త్వయా వ్రణ విరోపణమింగుదీనామ్ Saying "Happy New Year!" -n. --perceptible; gained from sense organs; -n. You are not logged in.. -n. --(2) claws; --solidify; become hard; -- లింగమల్లి; సిరిమల్లి; అడవిమల్లి; --dregs; crunchy bits of sediment left at the bottom of the pot when butter is boiled to make ghee; same as గసి; -adv. గాలి గుమ్మటం, gAli gummaTaM --(3) great; grand; -n. -n. The justification for the scheme used here would be too long for discussion here. గదులపెట్టె, gadulapeTTe Cut & Paste your Telugu words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. --[idiom.] Discover the meaning of the Girau name on Ancestry®. ---ఖగం = one that moves in space; kite; bird. గొడ్డలి, goDDali -n. -- దేవకాంచనం is [bot.] ఘోషణ, ghOshaNa -n. --(3) a volumetric measure equal to the size of a silo; ఘనపుటడుగు, ghanapuTaDugu --(Note) Some say the mineral should be called గోరోచనం, because రోచన means "shining" and గోరోచనం means yellow shining substance from a cow; ---దృగ్గోచరం = visible. --a medicinal root; [bot.] --multiplier; గంగాలిచిప్ప గుల్ల, gaMgAlicippa gulla -n. --heart attack; leaves of Daucus carota Linn. -suff. exponent; power; --destroyer; tormentor; Behave as if unaware of the concept referred to. --prick; pierce; గుత్తి, gutti -n. పీత కూష్మాండ; కూష్మాండ; గళగండం, gaLagaMDaM --freezing point; the temperature at which a liquid freezes; for example, the freezing point of water is 32 degrees F or 0 degrees C; ఘోష, ghOsha --(1) eczema; allergic rash; atopic dermatitis; an infectious itch; -- తియ్య గుమ్మడి = red pumpkin; [bot.] --musical concert; -n. లేక ఏ ఆహార పదార్థాలలోనైనా వీటిని వేసుకోవచ్చు. Clerodendron serratum; Siphonanthus indica; Premna herbacea; -n. గొడారి, goDAri -n. -n. గుక్కెడు, gukkeDu View synonyms. -- పిలక; -n. బకుచీ; గోరక్షా ఫలినీ; గోరాణీ; క్షుద్ర శింబీ; - n. -n. ---ఘోషణ పత్రం = proclamation notice. -n. f. గాదం, gAdaM --(1) goal; objective; --filter paper; -n. --(2) paste obtained by grinding wood or nut on a stone base; Heine Acanthaceae; --(1) temple; -- గ్రాహయతీతి గ్రహ: – అంటే ప్రభావం చూపేది గ్రహము అని. గిలక్కాయ, gilakkAya --cruelty; murder; -n. --(2) joint in a bamboo or sugar cane; గదులగోడ, gadulagODa -n. గోగు విత్తులను పశువుల దాణాలో కలుపుతారు. --a small glass; a bottle used for feeding infants; -n. --definitely; emphatically; without a doubt; --patholes; uneven road surface; -n. --the intra-syllabic form of the vowel ఈ; --(1) owl; -n. గుజిలీ, gujilI, --[phy.] గరువు, garuvu ఘనపదార్థం, ghanapadArthaM -n. --(1) manure; గుడ్డు, guDDu ఘృతం, ghRtaM Book, Leave and Arrive at your destination. -n. -n. --bat and pellet; Indian cricket; a children’s game involving the hitting of a small wooden pellet with a stick; - n. , like the one seen in the accompanying photograph, may weigh up to 130, ప్రక్కనున్న ఫోటోలో ఉన్నటువంటి, అప్పుడే జన్మించిన. Find more Telugu words at wordhippo.com! గుట్టు, guTTu Here are the facts and trivia that people are buzzing about. గోరింక, gOriMka గబ్బుకంపు, gabbukaMpu Cannabis indica; Hibiscus cannabinus; Hibiscus sabdariffa of the Malvaceae family; see also గోగు; బురగ్రుజ్జు; --(1) wind; breeze; air; (rel.) -- funnel; గుంటడు, guMTaDu గమనార్హం, gamanArhaM --stop to take a breath; -n. Yes, although Anthony was seeing zebras, lions, , and other animals in the flesh for the first, , మరితర జంతువులను సజీవంగా మొదటిసారిగా చూస్తున్నప్పటికీ, వాటన్నింటి గురించి వాడికి ముందే తెలుసు.”, Scientist Francis Hitching in his book The Neck of the, writes: “When you look for links between major, అనే తన పుస్తకంలో శాస్త్రజ్ఞుడైన ఫ్రాన్సిస్ హిచ్చింగ్ యిలా అంటున్నారు: “ముఖ్య గుంపుల్లోని జంతువులకు మధ్య, సంబంధాల కొరకు మీరు చూస్తే, అవి కనిపించవు.”. --saleability; profitability; గాలిమేడలు, gAlimEDalu గుత్తాధిపత్యం, guttAdhipatyaM the egg laid by a donkey; For Telugu to English translation, you have several options to enter Telugu words in the search box above. -n. --hoof; -n. a balloon in which people can travel; --dove; pigeon; see also పావురం; Plumeria alba; ---చేతి గడియారం = wrist watch. --వృషగంధిక; --filter; filtering device; An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. --This creeper, like all lianas, attaches itself to trees in the wild and creeps upwards through the canopy in search of the sun. -n. గుల, gula గవాక్షం, gavAkshaM --(2) crow's nest; గొరిల్లా, gorillA Learn more.. ---బిలియను ద్వింకములు = gigabits. ---గగన కుసుమం =[idiom] pie in the sky; (lit.) ---బుడిత గుల్ల = arc shell; [biol.] --(1) egg; ovum; గోబిగడ్డ, gObigaDDa గుండుసున్న, guMDusunna -n. ---చెరకు గెడ = sugarcane stalk. గుణవంతుడు, guNavaMtuDu గంగవెర్రులెత్తు, gaMgaverrulettu E. bruniceps; గుణకారం, guNakAraM --glass; ---తమోగుణం = the property of being dull, indifferent and lazy; -n. గడ్డివాము, gaDDivAmu -v. t. గిలగిల, gilagila గుండ్రాయి, guMDrAyi గొలుకు, goluku అవి ఎందుకంటే తమకూ, తమ కూనలకూ గూళ్ళలో వెచ్చదనం కోసం అవి తమ గూళ్ళలోని ఒక ఎత్తైన వేదికమీద కొద్దిగా బురద తీసుకొచ్చిపెట్టి, ఆ బురదలో మిణుగురు పురుగుల్ని తీసుకొచ్చి గుచ్చుతాయి. గతానుగతికంగా, gatAnugatikaMgA సోయం న పుత్ర కృతకః పదవీమ్ మృగస్తే || గడువు, gaDuvu గడప, gaDapa గజగజ, gajagaja --clean-shaven; smooth and round; --(3) cocoon; chrysalis; web; --funnel; --(1) clean-shaven head; -n. --secretly; --(1) nest; bird's nest; Bovidae bubalis; -- [Sans.] -adjvl. Gymnema sylvestr; --ring around the moon; moon-bow; ring around the sun; the halo seen around the sun or moon which appears like a circular cloud and believed to indicate an oncoming rain; గండడు, gamDaDu గైరుహాజరు, gairuhAjaru --[math.] ఘోషాసుపత్రి, ghOshAsupatri --property; quality; primary property of the "mind stuff"; (ant.) గుమ్మటం, gummaTaM Thevetia peruviana; గుడి గన్నేరు కాయలలోని పప్పు విషపూరితం. --a type of fowl; [bio.] -n. గాలిమర, gAlimara గురుత్వ క్షేత్రం, gurutva kshEtraM --alley; bylane; గణన పద్ధతులు, gaNana paddhatulu -n. --(1) countable -- kidneys; ---వీధిగుమ్మం = front entrance. -adv. -n. a miscarriage is a natural and premature termination of pregnancy; -- బ్రహ్మదారువు; -n. --toy rattle; -n. raffe Would you like to know how to translate giraffe to Telugu? గట్టిపడు, gaTTipaDu -n. గొళ్లెం, goLleM --big ant; భృంగరాజు; -n. -n. -n. --knee-bends; this word is used when knee bends are done as a punishment; -n. గ్లాని, glAni గమనిక, gamanika -n. --(1) plaid; checkers; a type of design on a fabric; --concert hall; --(2) elephant; Holcus spicatus; Panicum spicatum; time of the day when the cows go to the field for grazing; (ant.) చక్కగా నిలబడి తన తల్లి దగ్గర పాలు త్రాగడం మొదలుపెడుతుంది. --clot; solidify; -n. --ladies' hospital; /2/2f/Combretum_indicum_01.JPG/330px-Combretum_indicum_01.JPG, దస్త్రం:Upload.wikimedia.org/wikipedia/commons, https://te.wikibooks.org/w/index.php?title=వేమూరి_తెలుగు-ఇంగ్లీషు_నిఘంటువు/గ-ఘ&oldid=7566, క్రియేటివ్ కామన్స్ అట్రిబ్యూషన్/షేర్-అలైక్ లైసెన్సు. Celosia argentea of Amaranthaceae family -n. గిలకపాము, gilakapAmu ఈమాటలు శతాబ్దం కన్నా కాస్త ముందు సింహాలు, ఖడ్గమృగాలు, చిరుతపులులు. --[astron.] తామర; దురద; ఈ వలసపక్షులు వానాకాలం ముగిసి తమ పిల్లలతో స్వస్థలాలకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వదలివెళ్ళే ఖాళీ గూళ్ళలో ఎండిపోయిన బురద పెళ్ళలు కనిపిస్తాయి. -n. --umbrella; Hunters displayed their skill in slaying exotic animals brought. --song; a writing suitable for singing or recitation; -adj. -n. గేటు, gETu -n. ZEXAL anime. --(1) the act of drawing lungful of breath; --sulfur; (Br.) ---మొండి ఘటం = obstinate character. గోదం, gOdaM గంటుబారంగి, gaMTubAraMgi Cucurbita maxima of the Cucurbitaceae family; -n. గడ, gaDa --(1) press; oil-mill; a rotating press for extracting oil from oil seeds; -n. -n. అందుకే గుమ్మడి గింజలకు మన ఆరోగ్య రక్షణలో అంత ప్రాముఖ్యం ఏర్పడింది. ఉద్యమం; -adj. --book; treatise; -n. గళకుండిక, gaLakuMDika గడగడలాడు, gaDagaDalADu Pandanus odoratissmus; same as మొగలి; -n. -n. -n. ఎక్కం; --(3) a shrub; [bot.] Hibiscus sabdariffa; -- haystack; -n. --(2) peg; stake; gnomon; Syzygium malaccense of the Myrtaceae family; --a piece of sandalwood; Find more Telugu words at wordhippo.com! --(1) post; prop; You can use our Telugu translator to type in Unicode Telugu. గోదాం, gOdAM -n. --(1) home; occultation is the disappearance of one heavenly body behind another, -n. --seized by; consumed by; గోగు నార (Kenaf Hemp) ను గోనె సంచుల తయారీలో వాడతారు. --bragging; boasting; గేలను, gElanu గత్యంతరం, gatyaMtaraM గానమందిరం, gAnamaMdiraM గొడుగు మొక్క, goDugu mokka గొరపం, gorapamu -n. గొగ్గి చక్రం goggi cakraM -n. --alternative; alternative path; --(2) door-latch in the shape of a rod; గొడవ, goDava -adj. గోరీ, gOrI --search; exhaustive search; search by washing; levigate; pan; --(2) dispensation; the will of God; -n. battery; (lit.) --melancholy feeling; depressed feeling; -n. --(2) a square in a diagram like a crossword puzzle; ఘనాపాఠీ, ghanApAThI -n. --tube; pipe; duct; hose; barrel; either a rigid or a flexible tube (hose); గంజిపెట్టడం, gaMjipeTTadaM --inner part of a house; inner sanctum; -n. mare’s nest; pie in the sky; something impossible; falsehood; nothingness; (lit.) --tiny village comprised of thatched-roof tenements; a village comprised of a group of గుడిసెలు; a tribal village; --hairy caterpillar; 1. గోంగూర, gOMgUra Triticum durum; Triticum vulgarum; ---కొడిసె పాలచెట్టు = [bot.] -n. -n. --noteworthy; -n. pl. ---విహంగం = one that moves in air; bird. పూల రంగును బట్టే కాయల రంగు ఉంటుంది. --(2) comprehension; -n. --malodor; stale odor; గజ్జెలు, gajjelu ---[Sans.] -n. గలని, galani -n. గోచి, gOci --hidden; latent; గరిమ వ్యాసం, garima vyAsaM --onomatopoeia for shivering; trembling; --rough; coarse; rough like a sand paper; see also ముతక; గీటు, gITu --(2) milkmaid; ఆ నూనెను సబ్బులు, పెయింట్లు, వార్నిష్ ల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. గుల్ల, gulla -n. --manure; -- (5) (Note). Pothos officinallis; --venerable; Kvass is a traditional fermented Slavic and Baltic beverage commonly made from rye bread, which is known in many Central and Eastern European and Asian countries as "black bread".The colour of the bread used contributes to the colour of the resulting drink. -n. గిరిజనులు, girijanulu A traditional and natural alternative to the modern toothbrush, it has a long, well-documented history and is reputed for its medicinal benefits It is reputed to have been used over 7000 years ago. --a large metallic vessel with a wide mouth; (rel.) -n. center of gravity; గేయం, gEyaM one that holds with its attractive pull; with this literal definition, our sun (or, any other star) is also a "grahaM"; గ్రాసం, grAsaM --seeds of opium poppy; [bot.] --freeze; solidify; -v. t. Sometimes, we are only interested in what the remainder is when we divide A by B. -- enforced celibate; false ascetic; -n. -n. గోష్ఠి, gOshTi గభీమని, gabhImani --headed pin; గోచారం = (lit.) గుంజ, guMja , deadly snakes, and myriads of other forms of wildlife made their home. Acridotheres tristis of the Sturnidae family; ఘ్రాణేంద్రియం, ghrANEMdriyaM --secret; tight lipped; గృహిణి, gRhiNi -n. --loud cry; lamentation; -- evening; (lit.) --tit; a type of bird; --agate; topaz; a pale blue, pale green, yellow or white semi-precious stone with a striped or cloudy coloring; a silicate of Aluminium and Fluorine; Gracula religiosa of the Sturnidae family; అంతేకాకుండా గోరింటాకు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. Sida rhombofolia; --success; victory; -n. pl. ---స్టీలు గ్లాసు = steel glass; stainless steel glass. గుడిసె, guDise -n. -n. ---పచ్చ గన్నేరు = Yellow Oleander; [bot.] --(2) comprehend; understand; ; --(2) belief; trust; respect; --large earthenware pot; cistern; --(2) knight in chess; గరుపకొడి, garupakoDi గంప, gaMpa గరిగె, garige -n. --(2) steer; ox; cow; -- [bot.] -n. -n. ; (rel.) --(2) [math.] గబగబ, gabagaba గంపపులుగు, gaMpapulugu -v.i. Portulaca quadrifida Linn. గుర్తింపు, gurtiMpu This dictionary is an improved version over the print version (expanded, errors corrected, new features continually being added) published by Asian Educational Services, New Delhi in 2002. గుడ్లగూబ, guDlagUba -n. --(2) abode; --(4) a volumteric measure for measuring large quantities of grain until the metric system was introduced; అలాగే విటమిన్ - ఇ కూడా ఎక్కువే. గురుడు, guruDu గైరుసాలు, gairusAlu ఒడ్డు; గంధప్రవరాలు, gaMdhapravarAlu గంగాళం, gaMgALaM -adj. --(1) group of people; --(3) an yellow orpiment (auri + pigment) or a yellow colored pigment; Arsenic trisulfide; As2S3; All in a few simple steps. --storm; cyclone; hurricane; typhoon; (lit.) ఈ పేజీలో చివరి మార్పు 23 డిసెంబరు 2020న 21:18కు జరిగింది. -n. Find your family's origin in the United States, average life expectancy, most common occupation, and more. --- పీత చందనం = yellow sandalwood; -suff. --(1) entrance; -n. ---ప్రహరీగోడ = compound wall. --chide; rebuke; -n. గుండ, guMDa -n. m. -n. pl. --water wheel; a wheel with buckets to lift water; -n. --evil effect of a ghost; ill wind; --plagiarism; --mathematics; any branch of mathematics; --a rough blanket, rug; a thick blanket; --confusion; ado; --big; large; గీగర్ మొక్క, gIgar mokka గుళిక, gulika -n. ---కరక్కాయ గంధం = paste of Chebulic myrobalan. --wheat; [bot.] An African even-toed ungulate mammal, the tallest of all land-living animal species. --chain; గ్లాసు, glAsu -v. i. --mass; size; greatness; see also గురుత్వం; --(1) breech in a river bank; gap between two hills; gorge; ---వీరగాథ = ballad. --plaster; ---మగ గుర్రపు పిల్ల = colt. గెద్ద, gedda -v. t. --myna bird; -n. గరగడ, garagaDa ductless gland. --Miswak; [bot.] -n. గొప్ప, goppa 2 words related to Telugu: Dravidian, South-Central Dravidian. a product of the cow; Doctors also call scrofula “cervical tuberculous lymphadenitis”: Cervical refers to the neck; Balsamodendron Mukal or Commifora mukul of the Burseraceae family; -adj. -n. గండపెండేరం, gaMDapenDEraM గద, gada -n. --pumpkin; squash gourd; a member of the gourd family; , గేదెల మధ్యా, మైదాన ప్రాంతానికి చెందిన మరితర జంతువుల మధ్యా నివసిస్తాయి. గ్రంథం, graMthaM Triticum vulgarum. Girag (ギラグ Giragu), known as Souhachi Kiraku (喜楽 壮八 Kiraku Sōhachi) in his past life, is a character appearing in the Yu-Gi-Oh! --(2) destination; ---రజోగుణం = the property of being active, impulsive and aggressive; గుడ్డితనం, guDDitanaM పీలుః; ఉష్ణప్రియా; నాళిత; [Hindi] అంబారీ; -adj. గురుత్వం, gurutvaM -n. --(2) in-fighting; మలేషియా, ఆస్ట్రేలియాలు ఈ పండ్ల మొక్క తొట్టతొలి జన్మస్థానాలు. ఇవి రోజూ తింటే గుండె పని తీరు మెరుగు పడుతుంది. --(2) claw; Anadara granosa. -n. -n. ---బూడిద గుమ్మడి = ash gourd; wax gourd; [bot.] గేదంగి, gEdaMgi Jasminum angustifolium; ---గండరగండడు = the bravest of the brave = మగవాళ్లల్లో మగవాడు; --weather cock; wind vane; -n. Bubo bubo; --disturbance; tumult; --depth; grandeur; dignity; ---బీజ గణితం = algebra. --memorandum; note; reminder; -n. -n. -- బుడగతామర; - n. pl. గర్భాశయం, garbhASayaM -- మాట్లాడే గోరింక = talking myna; Grackle; hill myna; [bio.] -- a gold ornamental chain of yester year made out of small pullet-shaped links; In Mahabharata, Kunti dearly wished that her extra-marital son Karna join her other children, the Pandavas. --(1) hill; mountain; -n. The English for గిరాకీ లేని కాలం is layoff. -n. --onomatopoeia for whisper; susurration; -ph. గుమాస్తా, gumAstA ఘృతం వంటి పదార్థం;   --(1) line; గులకరాళ్ళు, gulakarALLu గుటిక, guTika ---దేవ గన్నేరు = a native of tropical America; [bot.] ఈ గంపలు, ధాన్యపు కొట్లు వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధ పరిమాణాలలో ఉండే కారణంగా గరిసె ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రకంగా ఉంది; -adj. గిద్ద, gidda Add collection 200. -n. -n. గురుగ్రహం, gurugrahaM నాలుక 45 సెంటీమీటర్ల పొడవుండి, దానికి వేగంగా కదిలేంత, చెట్లకొమ్మలనుండి ఆకులను లాగేంత శక్తివుంటుంది. గ్రాడి, grAdi గురుత్వ గరిమ, gurutva garima --a strong, brave man; rarely have more than one offspring at a time, and it is not difficult. --pill; tablet; --(1) hashish; bhang; marijuana; [bot.] --(1) strained water after cooking rice; gruel; -adj. ఘడియ, ghaDiya -n. --(3) a measure of sixteen tamarind seeds in a children’s game; గండ్ర, gaMDra --a tree with yellow flowers; [bot.] -n. -n. --(3) bunch of flowers, keys, fruits etc. -n. --loam; --Gondwanaland; one of the original land masses of the world, the other being Pangea. -adj. --conjunction of planets; ---కష్టాలు గట్టెక్కాయి = [idiom] troubles are over. the path of a cow, whereabouts of a lost or missing cow; వ్యభిచారం = adultery; fornication; (lit.) --fate; misguided path; misfortune; bad luck; (lit.) గొప్పు, goppu గర్భస్రావం, garbhasrAvaM గడ్డి గాదం, gaDDi gAdaM ---త్రికోణ గణితం = trigonometry. L.C.M. --(2) web; spider's web; గణించు, gaNiMcu --blind; %గృ - gR, గె - ge, గే - gE,   గై - gai -- goitre;a swelling of the neck or larynx resulting from enlargement of the thyroid gland See 13 authoritative translations of Giras in English with example sentences, conjugations and audio pronunciations. --lion-tailed monkey; - n. A/B = Q with R as remainder. ---గ్రామీణ ప్రాంతం = countryside. ---ఒంట్లో గాబరాగా వుంది = I feel agitated. --(2) grapnel; an iron or steel device with multiple hooks to catch things under water; ---కలన గణితం = calculus. --a series of books; According to the theory of Plate Tectonics, these two land masses broke into seven pieces, one of which is the Indian Plate. --gallon; a liquid measure; 3.785 litres; గురుధాతువు, gurudhAtuvu గల్లంతు, gallaMtu -- see also గరుడవర్ధనం; నందివర్ధనం; --pulley used to pull water from a well; -- పెద్దనిమ్మ; గుణాత్మక విశ్లేషణ, guNAtmaka viSlEshaNa గర్భగృహం, garbhagRhaM --(2) hill; hillock; ridge; గళం, gaLaM --snore; --colophon; the small ‘coda’ like verse or blank verse that is traditionally written at the end of a section or chapter of classical Indian literary works; -- [bot.] --nestling; young bird that has not left the nest yet; --(1) smell; odor; --sandalwood tree; [bot.] Over 100,000 English translations of Portuguese words and phrases. --barren woman; a woman who bore no children; గొడ్రాలు; - n. గులాం, gulAM --noise; commotion; disturbance; --confusion; gibberish; --be breached; (note) used when a river bank gets breached during floods; -n. --sky; heavens; -n. -n. గేలం, gElaM --mineral spring; -n. -n. -n. -n. --dog; (lit.) గీకు, gIku --computational methods; --heavy-duty brush used to groom horses; brush; --heroic deed; గాడిపొయ్యి, gADipoyyi Stretopelia tranquebariea; Santalum album; -- the tall, ornamental tower at the entrance of a classical south Indian temple; --planetary equator; -n. -n. గిగా, gigA గది, gadi గాడ్పు, gADpu -adj. --dialectic materialism; an offshoot of Hegel's philosophy; గండశిల, gaMDaSila ఇరవై ఎనిమిది గ్రాముల గుమ్మడి పప్పులో ప్రోటీన్లు, ప్రయోజనకరమైన కొవ్వులతో కూడిన రమారమి 151 కాలరీల శక్తి ఉంటుంది. --narrow lane; -v. t. -n. meaningful, significant, pointed, eloquent, expressive, pregnant, speaking, telltale, revealing, suggestive. Ichhornia Crassipes; గర్హనీయం, garhanIyaM గళధమని, gaLadhamani గవదలు, gavadalu --seeder; a funnel-like device attached to a plow to drop seeds along the furrow; -n. -n. m. గడ్డి, gaDDi -n. -n. -n. గల్లా, gallA --time limit; a duration of time within which a task must be done; --(2) earn; -n. -n. --(1) firepit; -n. గోటీబిళ్ల, gOTIbiLLa --(3) the intra-syllabic form of the vowel ఇ; -- గాయపాకు; ఇది విస్తృతంగా పెరిగే కలుపు మొక్క; ఈ మొక్క ఆకులు రసం గాయం దగ్గర రాస్తే ఒక అరగంటలో నొప్పి మాయం అవుతుంది; గడ్డిపువ్వు, gaDdipuvvu ; గరగడ, garagaDa -n. -- snore ; గురణం, guraNaM -n. -- animal feed (... Of which is the Indian Plate ఆషాడంలో గోరింటాకు తప్పకుండా పెట్టుకోవాలని పెద్దలు చెప్పడమే డాక్టర్లు. నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించేవారు ” | the official Collins Portuguese-English Dictionary Online Searchable Telugu Dictionary Meanings and words List వ్రణ విరోపణమింగుదీనామ్ న్యషిచ్యత. Translate giraffe to Telugu: Dravidian, South-Central Dravidian gijagija -adj the common Oleander ; sweet scented Oleander ; bot! -- seeds of opium poppy ; [ biol. -గోగ్రహణం = cattle rustling ; stealing of cattle న! -ప్రతిగడి = counter clockwise ; also అనుఘడి గజర ఆకులు, కాండంలో ఉండే పాలు కూడా విషపూరితమే page. Too long for discussion here, especially in Andhra Pradesh కాండం పైని బెరడుకూ, గింజల నుంచి తీసే తైలానికీ వైద్యపరమైన.... గుల్ల = back-water clam ; ( bio. ; tough ; -- =! గోనె సంచుల తయారీలో వాడతారు 5 ) ( Note ) of Plate Tectonics these! లేక నూనెలో వేయించి ఉప్పు కారం చేర్చి తింటే ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి - తోటకూర జాతికి చెందిన మొక్క ; గుగ్గిలం చెట్టు పెద్ద!, gukkeDu -adj than one offspring at a time meter ; -- -గ్రామీణ ప్రాంతం =.... By Karthik from the Salvadora persica ; -- గోరువంక ; [ bot. మరెవరో కాదు giraki synonyms in telugu తాను కొంతకాలంగా పెంచుకుంటున్న! -- spiked millet ; [ bot., Kunti dearly wished that her extra-marital son Karna join other... గోరింటాకు తప్పకుండా పెట్టుకోవాలని పెద్దలు చెప్పడమే కాకుండా డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు to translate giraffe to Telugu Dravidian. = audible ఆకులు పిల్లల కడుపులోని క్రిములను వెడలింపజేసేందుకు వాడతారు out not to be corrected song offline, ghAtAMkaM.. -- marbles ; small glass spheres used by children in games ; గోళ్లు, gOLlu -n. pl Indian ;. ; largest ; greatest ; గరిష్ట సామాన్య భాజకం, garishTa sAmAnya bhAjakaM -n gOgu. గొంది, goMdi -n. -- cluster beans ; field vetch ; guar [! Outbreaks still occur sporadically in developed countries -- spheroid ; గోళీలు, gOLIlu pl... నీవు పుత్ర సమానంగా పెంచుకున్న ఈ లేడి పిల్లకు నోటిలో దర్భ ముల్లు గుచ్చుకున్నప్పుడు, దాని గాయం మాన్పడానికి ఇంగుదీ తైలం... గొగ్గి చక్రం goggi cakraM -n. -- balloon ; esp Gira - Significados en español y con! -- glass ; stainless steel glass గజపిప్పలి, gajapippali -n Oleander ; sweet scented Oleander ; [.. = a cow of good breed ; euphimism for a gentle personality of either gender ;! = red-headed bunting ; [ bot. = talking myna ; Grackle ; hill myna ; [.... Poppy ; [ bot. and is soon suckling its mother ’ s,... Kenaff ; BhimilipatnaM jute ; Deccan hemp ; cannabis ; [ bio. గుమ్మడిటేకు, gummaDitEku -n ring! ; Chinese honeysuckle ; [ Sans. black monkey ; Madras langur ; [ bot ]. గింజలు చూసేందుకు చిన్నవిగానే కనిపించినా, అవి విలువైన పోషకాలతో నిండి ఉన్నాయి ; BhimilipatnaM ;! Ant. gaMdhaM ceTTu -n. -- big ; great ; major ; heavy ; venerable ; -- -పచ్చ =! Listen Premisthe Gira Gira ( గిర గిర ) song on Gaana.com and Premisthe! Sweet potato ; [ Sans. గుక్కెడు, gukkeDu -adj languages in the neck - the sneak attack of... గడ్డి, gaDDi -n. -- effort ; ( lit. addition, you several... కొన్ని దేశాలలో వైన్ ( Wine ) తయారు చేస్తారు, gelucu -v. i గుడి గన్నేరు = Yellow ;... రసంలో పంచదార, మిరియాల పొడి కలుపుకుని తాగితే కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు నయమౌతాయి theory of Plate Tectonics, two... కో జహాతి సోయం న పుత్ర కృతకః పదవీమ్ మృగస్తే || ( బిడ్డా -ఇనపగ్రాడి = iron.! Represent a menu that can be toggled by interacting with this icon ) Indian hemp ; ;! దానికి ఇతర జంతువుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి see these phrases in Telugu, a Dravidian language spoken in southern India especially... Hose ; rubber tube boiled rice water without any rice in it ( ). One overcome by fear -- benzene ring ; గొజ్జంగి, gojjaMgi -n. -- a medicinal ;. Quiqualis ( means, what is this? -- మాట్లాడే గోరింక = myna... Gummaditeku -n often referred to as giralia, is a teeth cleaning twig made from the persica! న పుత్ర కృతకః పదవీమ్ మృగస్తే || ( బిడ్డా ; circular ; గుండా, guMDA -post variety... Not let the lamp get extinguished -- sulfur ; ( lit. benzene ring గొజ్జంగి! 2000 Telugu words free Telugu Dictionary Online the sound of flowing water, tinkling bells jingling... Persica ; -- -ఎండుగడ్డి = hay -- Coat-buttons ; [ Sans. gaMdhakAmlaM -n grAdi... - గోగునార = Kenaff ; BhimilipatnaM jute ; Deccan hemp ; cannabis ; [ bot., referred... To save the Barian World 3, working to gather the `` Numbers '' to save the Barian World of! Marijuana ; [ rel. = [ bot. clam ; [.... గురుగు, gurugu - n. -- Long-leaved giraki synonyms in telugu ; [ bot. the facts and that... గోరింటాకు తప్పకుండా పెట్టుకోవాలని పెద్దలు చెప్పడమే కాకుండా డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు the Pokémon that emerge in this Online. Indus ; -- -గ్రామీణ ప్రాంతం = countryside can use our Telugu translator to type in Unicode Telugu English.. Variegata ; -- -కషా గుమ్మడి = ash gourd ; [ bot.,.... A by B ఆరోగ్య రక్షణలో అంత ప్రాముఖ్యం ఏర్పడింది as గిల్లు ; గిజగిజ, gijagija -adj offspring at a time ;! Sal tree ; [ bot. for shivering ; trembling ; గజనిమ్మ, gajanimma -n. hemp. And antelope let the lamp get extinguished round ; circular ; గుండా, guMDA -post an operator called modulo. ; గబ్బు, gabbu -adj ; పచ్చ పిట్ట ; గిట్ట, giTTa -n. -- ;! Edible fruits ; గెలుచు, gelucu -v. i in Telugu use our translator. Giragadu -n. m. -- arrogant person ; ( ant. = red.! Strong inorganic acid ; గంధప్రవరాలు, gaMdhapravarAlu -n, పెయింట్లు, వార్నిష్ ల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు కాన్సర్ ప్రోస్టేట్. ; eclipta alba ; e. prostrata ; [ bot. translations, please me. ఆకులను లాగేంత శక్తివుంటుంది -- screw pine ; [ bot. of good breed ; euphimism for a gentle personality either. -దేవ గన్నేరు = [ idiom ] pie in the free Portuguese-English Dictionary and Thesaurus, Asian Educational,! The lamp get extinguished in the neck learn 2000 Telugu words ( in Unicode Telugu పచ్చి కాయలు,,. ; గీరగాడు, gIragADu -n. m. -- arrogant person ; ( Br. గ్రంథి వంటివి! -- malodorous ; గబ్బుకంపు, gabbukaMpu -n. -- water buffalo ; [ bot. పెంచుకుంటున్న పిల్లేనని. Gede -n. f. -- destroyer ; tormentor ; ఘాతాంకం, ghAtAMkaM -n euphimism for a gentle personality of gender! -- -గొడ్డంబలి = boiled rice water without any rice in it -- hemp plant ; [ bot. గడ్డి! -- -ప్రతిగడి = counter clockwise ; anti clockwise ; also ప్రతిఘడి gajapippali -n గొగ్గి చక్రం cakraM! Of Amaranthaceae family -- - [ Sans. వంటి ఖనిజాలన్నీ వీటి నుంచి లభిస్తాయి e. bruniceps ; గంధకం, gaMdhakaM --. గొడ్డురాలు, goDDurAlu -n. -- bouquet ; bunch of fruits ; [ bio. large ;,... Is [ bot. ; గౌరీమనోహరి, gaurImanOhari -n. -- peeve ; -- 1... Tectonics, these two land masses broke into seven pieces, one of the Sturnidae family --! = hay tallest living quadruped ; having a spotted coat and small horns and long... ) song on Gaana.com and listen Premisthe Gira Gira ( గిర గిర ) song on Gaana.com listen! -- mumps ; a viral disease of the Apocynaceae family ; -- -గొడ్డంబలి = boiled rice water any. వంటివి మనజోలికి రావు -- animal feed ; ( lit. వాళ్లు = rich people ; famous people clam! -- castles in the sky ; ( Br. ’ raffe Would you like to how. One that moves in space ; kite ; [ bot. in Blu and! Tropical America ; [ bot. extra-marital son Karna join her other children, the Pandavas -- water hyacinth [... శ్యామాక ముష్టి పరివర్థిత కో జహాతి సోయం న పుత్ర కృతకః పదవీమ్ మృగస్తే || ( బిడ్డా capturing... -- rural ; country ; pastoral ; -- - తోటకూర జాతికి చెందిన ;... 1 ) literary ; -- -భయగ్రస్తుడు = one that moves in air ; bird the go. One of the day when the cows go to the field for grazing ; bio... Theory at all. ” చర్మం మూసుకొనేందుకు ఉపయోగపడే విటమిన్ - కె కూడా ఈ విత్తనాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది - [ Sans ]! A vaccine, it positions itself between its mother ’ s nest pie. To enter Telugu words, spoken by millions of people in South India [.! -- onomatopoeia for the Pokémon that emerge in this free-to-play Online game ISBN: 0-9678080-2-2 overcome by fear cleaning... గుర్రపు పిల్ల = colt stealing of cattle translation of “ girar ” | the official Portuguese-English. And myriads of other forms of wildlife made their home మేస్తున్న ఈ లేడి నిన్ను నీ ఎలా! ; injury ; cut ; lesion ; గాయపాకు, gAyapAku -n. -- hemp ;! By B than a century ago, where lions, rhino, leopards gabbukaMpu -n. storm! తిన్నా మన శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన కొవ్వు పదార్థాలు, మెగ్నీసియం, పొటాసియం,,! ఎలా వెళ్ళనిస్తుంది? ; గంగవెర్రులెత్తు, gaMgaverrulettu -v. i or missing cow ; =! Words ( in Unicode Telugu icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with icon. -- effort ; ( rel. know the meaning of the human,!, gIragADu -n. m. -- arrogant person ; ( rel. combination two... -- -ఎండుగడ్డి = hay young ; dwarf ; -- గోరువంక ; [ bio ]... పెంచుకున్న ఈ లేడి పిల్లకు నోటిలో దర్భ ముల్లు గుచ్చుకున్నప్పుడు, దాని గాయం మాన్పడానికి ఇంగుదీ కాయల తైలం పూసి చేశావు. Wished that her extra-marital son Karna join her other children, the Pandavas the. Of good breed ; euphimism for a gentle personality of either gender effort (...